Witamy na stronie gimnazjum w Trembowel

Aktualności

Naczelnym celem wychowawczym naszego Gimnazjum jest: UMOŻLIWIENIE UCZNIOM ZDOBYCIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI POTRZEBNYCH DO KONTYNUOWANIA NAUKI I WYBORU ZAWODU.

Ważnym elementem pracy (współpracy) w szkole jest kształtowanie postawy uczniów. Gimnazjum zobligowano do zapewnienia swoim uczniom określonych warunków do rozwoju psychofizycznego, do pomocy uczniom słabym
i promowania uczniów zdolnych, do kształtowania odpowiedzialnych postaw obywatelskich i przedstawiania właściwych relacji w grupach rówieśniczych, a także w społeczeństwie, w którym funkcjonuje młodzież szkoły.

W działaniach wychowawczych będziemy zmierzać, aby uczeń Gminnego Gimnazjum był człowiekiem:

·         odpowiedzialnym

·         twórczym, kreatywnym, samodzielnym

·         kulturalnym, znającym zasady dobrego wychowania

·         tolerancyjnym

·         świadomym swojej tożsamości narodowej i regionalnej

·         potrafiącym sprostać problemom dnia codziennego

·         szanującym przyrodę

·         szanującym wartość życia i dbającym o zdrowie

Program wychowawczy w kolejnych rozdziałach zawiera uszczegółowione cele i formy jego realizacji.

Zakłada się w nim, że za jego realizację odpowiedzialni są: dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice.

PROGRAM WYCHOWAWCZY GMINNEGO GIMNAZJUM W LISEWIE

ZADANIA

CELE

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI

1.      Kształtowanie właściwych stosunków interpersonalnych (nauczyciel-uczeń, uczeń-uczeń)

·        Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania

·        Eliminowanie zachowań agresywnych

·        Zmniejszenie barier psychicznych między nauczycielem a uczniem

·        Kształtowanie klimatu zaufania do szkoły

·        Rozwijanie poczucia solidarności

·        Otoczenie opieką nowo przybyłych uczniów – do klas pierwszych

·        Pełnienie dyżurów w klasie i na korytarzu

·        Udzielanie pomocy koleżeńskiej w świetlicy
i bibliotece

·        Konkursy czytelnicze

·        Inscenizacje fragmentów literackich eksponujące idee współdziałania
i koleżeństwa

·        Utworzenie szkolnej galerii sztuki, eksponowanie prac

·        Organizowanie wycieczek do biblioteki, teatru, kina, muzeum itp.

·        Wspólne imprezy międzyklasowe
(np. dyskoteki)

·        Organizowanie i działalność zespołu teatralnego

 

2.      Kształtowanie aktywnych form integracyjnych pomiędzy rodzicami
a pracownikami szkoły

Poznajemy się przez zabawę
i pracę na rzecz środowiska, integracja
Włączanie rodziców do aktywnego uczestnictwa
w tworzeniu tradycji szkoły;

·        Uczestniczenie rodziców
w imprezach szkolnych

·        Dni „otwartej szkoły”

·        Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny

·        Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną

·        Współpraca z rodzicami
w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania
i pozytywnego przyjęcia jego objawów fizycznych
i psychicznych

3.      Kultura zachowań

Przestrzeganie kulturalnego zachowania na co dzień:

·        Poszanowanie języka ojczystego

·        Troska o mienie szkoły

·        Dbałość o estetykę szkoły i otoczenia

·        Dyżury uczniów
i nauczycieli

·        Odpowiednie zachowanie się podczas uroczystości szkolnych i państwowych

·        Prace społeczno-użyteczne na rzecz szkoły

·        Dbałość o estetyczny wygląd klasopracowni (konkursy), ubioru uczniów

·        Stosowanie przez uczniów form grzecznościowych

·        Kształtowanie postawy tolerancji wobec ludzi innych wyznań i kultur

4.      Pokonywanie trudności wychowawczych

Eliminowanie postaw agresywnych, wulgarnych, zbuntowanych, niechętnych szkole:

·        Kształtowanie umiejętności rozróżniania dobra i zła

·        Troska o realizację obowiązku szkolnego przez wszystkich uczniów

·        Apele wychowawcze promujące wzorowe zachowanie

·        Rozmowy indywidualne

·        Debaty klasowe-wybór pozytywnych liderów

·        Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu diagnozowania obszaru zaburzeń
i ustalania terapii pedagogicznej

·        Systematyczna kontrola frekwencji uczniów na lekcjach

·        Natychmiastowe reagowanie na nieusprawiedliwioną absencję

 ·        Współpraca między nauczycielami-wychowawcami, opiekunem świetlicy
i bibliotekarką w celu wypracowania i realizacji jednolitego frontu oddziaływania wychowawczego

5.      Dziedzictwo kulturowe
w regionie

Tworzenie i uczestniczenie
w kultywowaniu tradycji szkoły, gminy, powiatu, regionu, państwa

·        Tworzenie tradycji uroczystości szkolnych (kalendarz imprez)

·        Konkurs na hymn szkolny
i patrona szkoły

·        Elementy historii regionu i ich związek z historią i tradycją własnej rodziny

·        Konkurs wiedzy o regionie „Małe ojczyzny”

·        Poznawanie regionu, w którym mieszkam-wymiana informacji

·        Przeprowadzanie wywiadów
z ludźmi zasłużonymi dla regionu

·        Organizowanie wycieczek krajoznawczych

6.      Kształtowanie postaw prozdrowotnych

Poznanie i uświadamianie zagrożeń wieku dojrzewania i młodości

·        Poznawanie zasad zdrowego trybu życia

·        Poznawanie zasad higieny osobistej

·        Realizacja tematyki profilaktyki zdrowia fizycznego (alkohol, nikotyna, narkotyki, AIDS-zagrożenia)
i psychicznego (sekty, subkultury młodzieżowe, media)

·        Gazetki szkolne (propagowanie zdrowia)

·        Prelekcje

·        Rajdy i wycieczki propagujące zdrowy
i aktywny wypoczynek

·        Współpraca z Ośrodkiem Zdrowia

·        Działalność Szkolnego Koła PCK

·        Bezpieczeństwo poruszania się na jezdni, w czasie zabaw zimowych
i letnich, w czasie jazdy autobusem
w drodze do i ze szkoły

·        BHP na przerwach, w czasie zajęć lekcyjnych

·        Kształtowanie umiejętności opanowania emocji i łagodzenia stresów, postawy asertywnej

7.      Edukacja ekologiczna, ochrona środowiska

Dostrzeganie świata wokół nas, jego zasobów i potrzeb

·        Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska i troski o ziemię

Działania na rzecz środowiska i regionu poprzez:

·        Sprzątanie terenów okolic szkoły, dbanie o czyste środowisko

·        Pomoc finansowa na rzecz schroniska dla zwierząt

·        Działalność Szkolnego Koła Ekologicznego

·        Apele propagujące ekologię

8.      Samodzielność
i samorządność uczniów dostosowana do ich możliwości

·        Kształtowanie umiejętności zbiorowego działania, praca w zespole

·        Rozwijanie inwencji twórczej, wspieranie wszelkich procesów twórczych

·        Demokratyczne wybory do Rady Samorządu Szkolnego
i samorządów klasowych

·        Opracowanie planu pracy Rady Samorządu Szkolnego i planu działań wychowawczych wychowawcy klasowego

·        Rozwijanie aktywności
i odpowiedzialności zespołów klasowych w realizacji powierzonych zadań

·        Samoocena zespołów klasowych

9.      Stwarzanie warunków do rozwoju ucznia zdolnego

Odkrywanie zdolności uczniów i praca indywidualna nad ich rozwojem Angażowanie uczniów uzdolnionych z różnych dziedzin do pracy w kołach przedmiotowych i kołach zainteresowań, oraz na rzecz szkoły i środowiska;

·        Udział w konkursach przedmiotowych

·        Praca na lekcji-dodatkowe zadania

·        Angażowanie uczniów zdolnych
w uroczystościach szkolnych

·        Występowanie do organu prowadzącego o nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych

10.  Otaczanie opieką
i udzielanie pomocy dzieciom ze środowisk zaniedbanych

Rozpoznawanie środowisk uczniów słabych w nauce i otaczanie ich opieką dydaktyczno-wychowawczą

·        Wyłonienie uczniów
z trudnościami

·        Indywidualne spotkania
z rodzicami

·        Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

·        Praca z uczniem w tzw. zespołach wyrównawczych

·        Współpraca ze świetlicą i biblioteką

·        Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej

11.  Zapoznanie dzieci
i dorosłych
z prawami dziecka

Zapoznanie z treścią dokumentów: Konwencja Praw Dziecka, Deklaracja Praw Człowieka

·        Spotkanie z przedstawicielami poradni, policjantem, pracownikiem Komitetu Praw Dziecka

·        Funkcjonowanie telefonów zaufania
i błękitnej linii

METODY PRACY:

          1. pogadanki, prelekcje, analiza określonych zdarzeń

          2. udział w realizacji programów terapeutycznych

          3. scenki rodzajowe i gry dramatyczne

          4. praca z tekstem

          5. twórczość plastyczna i artystyczna uczniów

          6. dyskusje na forum klasy, grupy

          7. burza mózgów

          8. działalność w szkolnych kołach zainteresowań

          9. gry i zabawy

        10. redagowanie gazety szkolnej

        11. apele, imprezy szkolne

        12. konkursy szkolne

        13. wycieczki tematyczne i turystyczno-krajoznawcze